Eerste collecte vandaag, 28 februari voor Missionair Werk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.

Van harte aanbevolen. Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en protestantsekerk.nl/pionieren .

Bij de collecte:Veertigdagentijd: Kerk in Aktie, Werelddiaconaat

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter.
Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden

Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.

Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven.

Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd of www.kerkinactie.nl

De collectes zijn voor:Kerk in actie (Moldavië)en PGEmmen Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer:NL15RABO0114535736 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen,o.v.v. collecte Ichthus 21 februari

Tulpenactie World Servants!

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties geld op. We hebben al een paar succesvolle acties achter de rug en zijn goed op weg. Mede dankzij uw fantastische steun op allerlei manieren. Hartelijk dankdaarvoor! Onze volgende actie is een tulpenactie. Prachtige tulpen, goede export kwaliteit van de speciaalzaak, waarmee u het voorjaar en wat vrolijkheid in deze (corona)tijd in huis haalt. En dat alles voor de prijs van 5 euro voor één bos van tien tulpen. Voor twee bossen betaalt u 9 euro en voor drie bossen zelfs maar 12,50 euro. U kunt uw bestelling tot en met woensdag 3 maart doorgeven op: bakkeveenworldservants@gmail.com. Graag daarbij uw naam, adres, postcode en telefoonnummer vermelden. Uw bestelling kunt u op zaterdag 6 maart ophalen tussen 10.00-14.00 uur bij de Opgang, Mantingerbrink 199, of, als dat niet lukt, wordt deze bij u thuis bezorgd. Bestel al dat moois en help ons naar Bolivia! Mocht onze reis dit jaar niet doorgaan in verband met corona, dan gaan wij zeker volgend jaar en bewaren wij al het geld voor volgend jaar. Uw geld komt sowieso in Bolivia terecht! Alvast heel hartelijk dank!

Bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Stichting naar School in Haïti is opnieuw de bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd 2021. Het steunen van deze stichting is nog steeds hard nodig, en ook zijn er praktische overwegingen om het project in 2021 weer te kiezen.

Zo zijn er in 2020 heel wat busjes uitgedeeld maar slechts de helft is teruggekomen. Dat is begrijpelijk vanwege alle maatregelen rondom kerkdiensten als gevolg van Covid-19.

Hebt u dus nog een busje thuis, dan kunt u gewoon verder sparen.

Hebt u geen busje meer?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • maak een bedrag over naar rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 van ZWO Ichthus Emmermeer onder vermelding van „naar school in Haïti”-
  • mail naar m.lamens@hetnet.nl, dan sturen we per mail een exemplaar van de wikkel die om de busjes gaat. Die kunt u dan uitprinten en zelf om een spaarpotje plakken.
  • bel Tinus Boerhof op 0591-611889, dan kunt u afspreken wanneer hij u een busje of een papieren exemplaar van een wikkel brengt.
  • haal een busje op bij fam. Boerhof, dit kan van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari alléén tussen 17.00 en 18.00 uur. Rond de paasdagen zullen we u informeren hoe de busjes weer ingeleverd kunnen worden

Omzien naar elkaar

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken.

Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.
Helaas kunnen we elkaar nog steeds niet ontmoeten in de kerkdiensten en deelnemen aan kerkelijke activiteiten.

Vanaf vorig jaar 15 maart hebben we geen normale kerkdienst meer gehad. Geen diensten  waar je naast elkaar kunt zitten, mag zingen en waar de koffie na de dienst klaar staat. Maar we hebben gelukkig de onlinediensten, waar we toch wekelijks kunnen kijken en luisteren naar de kerkdienst uit de Ichthus gemeente.
Thuis kunnen we een kaars laten branden voor de gemeenteleden, die getroffen zijn door het corona virus of getroffen zijn door een andere ziekte.                                               Hartelijke groet, Pastoraat.

40-dagentijdkalenders

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


De omstandigheden waarin we leven kunnen ons somber maken en de hoop doen verliezen. Op 17 februari begint de lijdenstijd, 40 dagen naar Pasen. Een 40-dagen kalender kan u helpen om, door de diepte van lijden en moeite heen, voluit toe te leven naar Pasen!

Er zijn weer verschillende uitgaven van 40-dagentijdkalenders, daar maken we u graag op attent:

  1. De website https://petrus.protestantsekerk. /veertigdagentijdkalender Hier kunt u een gratis exemplaar aanvragen dat u wordt toegestuurd, of een onlineversie aanvragen.
  2. De website https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd Hier kunt u een gratis bijbelleesplan aanvragen
  3. De website https://www.tearfund.nl/verhalen/dit-de-nieuwe-veertigdagenkalender-van-tearfund Een papieren versie kost € 4,50; een digitale versie € 2,50

We wensen u een gezegende 40-dagentijd toe.

De ZWO-commissie.

Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen.

Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder alle gemeenteleden, waarin men geïnformeerd wordt over zaken aangaande onze eigen wijkgemeente en de kerkelijke gemeentes van de andere wijken van de PKN Emmen.

Binnen de wijkgemeente van Ichthus hebben we nog een belangrijke nieuwsvoorziening: de Schakel, die wekelijk wordt uitgegeven. In deze nieuwsbrief worden de lezers geïnformeerd over allerlei zaken omtrent de eredienst en actuele zaken van het gemeenteleven, zoals activiteiten in de komende weken, diaconale of pastorale berichten enz.  De Schakel wordt dan ook door velen trouw gelezen.  In deze tijd waarin we elkaar tijdens kerkdiensten of andere bijeenkomsten niet meer ontmoeten, is de Schakel op de website te lezen en hierdoor wordt de afstand van elkaar soms als iets minder ervaren. Gemeenteleden die  niet de mogelijkheid hebben om de Schakel digitaal te lezen en dit hebben aangegeven, ontvangen wekelijks een gedrukte Schakel.

Elkaar niet meer kunnen ontmoeten voelt  voor velen als een groot gemis, er gebeuren zoveel dingen onder ons en die kunnen nu niet meer met elkaar gedeeld worden. Gelukkig zijn er ook in onze gemeente nog velen die binnen de mogelijkheden die er wel zijn, elkaar ondersteunen, op welke manier dan ook.

Als werkgroep Ontmoeting en Inspiratie willen nu voorstellen om ook de Schakel meer te gebruiken, om dingen met elkaar te delen door wekelijks enige ruimte te bieden voor wat iemand kwijt wil. (We denken aan maximaal 20 -25 regels)  Dit kan bv een persoonlijk verhaal zijn, een belevenis, een ontmoeting, een gedicht dat men gelezen heeft, een mooi boek of muziekstuk, een lied, een mooie afbeelding, een leuk verhaal dat gedeeld kan worden, een zorgelijke of verdrietige gebeurtenis, een…..

We willen het gewoon enkele weken proberen.

Heeft U iets dat het vermelden waard is, dan kan dat verzonden worden aan Gea Warringa geawarringa@planet.nl   We streven er naar om wekelijks iets in een rubriekje TERLOOPS te plaatsen, waarin ruimte geboden wordt voor het wel-en-wee, en waarin bemoedigende verhalen gedeeld kunnen worden, waarin ook de zorgen gedeeld kunnen worden, maar ook positieve belevenissen of verhalen.   

Wenst iemand dat iets anoniem geplaatst wordt, dan kan dit. En wil men liever persoonlijker contact, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om te praten met één v.d. pastoraats ouderlingen. Tel: 06 41872814

Brief aan de gemeenteleden van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Beste mensen,

Maandagavond 14 december heeft de minister-president Nederland opgeroepen tot een volledige lockdown tot 19 januari 2021. 

Niet essentiële zaken zijn gesloten en het vraagt van ons allen aanpassing van ons leven, met zeer ingrijpende beperkingen. Juist in deze adventstijd, vol verwachting op weg naar Kerst worden we gevraagd thuis te blijven en zo min mogelijk mensen te ontmoeten.

Gebedshuizen, en onder meer kerken zijn uitgezonderd omdat er vrijheid van godsdienst is in dit land. Deze bijeenkomsten mogen doorgaan met maximaal 30 personen. 

In verband met de strengere coronamaatregelen heeft het moderamen in overleg met de kerkenraad het besluit genomen om alleen onlinediensten de komende tijd te houden, vanaf 20 december t/m zondag 17 januari 2021.
Via kerkomroep.nl en You Tube kunt u de diensten beluisteren/bekijken.
Op de website zijn de links direct aan te klikken. (www.ichthus-emmermeer.nl)

Namens de kerkenraad wensen wij u/jullie allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Gezond Nieuwjaar.

Hartelijke groet, namen het moderamen

Gea Dost, voorzitter

Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort.

Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een taxatie uitgebracht en hebben we een kostenberekening gemaakt van de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. De hoogte van deze bedragen wijst uit dat het niet verantwoord is om dit als Ichthus alleen te dragen. Dit mede vanwege het snelle teruglopen van ons ledental en pastorale eenheden. En het oplopen van de gemiddelde leeftijd, vooral ook van onze actieve vrijwilligers. Zij zijn de noodzakelijke ‘smeerolie’ om onze kerkelijke activiteiten draaiende te houden.

De CGK heeft aangegeven te willen onderzoeken of zij al deze noodzakelijke kosten over kunnen nemen en daarbij ook nog eens te verduurzamen, als isolerende beglazing, zonnepanelen en een adequate luchtverversing installatie. Als dit lukt dan zou het noodzakelijk worden om, de -op termijn- beoogde waardeoverdracht, naar voren te halen met daarbij voor de Ichthus gemeente minimaal vijf jaren ‘vrij wonen’. Met een daarna vastgelegde optie tot huur.

Dit zou de mogelijkheid geven ons volledig te richten op het behoud van de pastorale bezetting, het houden van de erediensten en de – door-de-weekse- activiteiten. Zonder dat de eigenaar- en beheerlasten op ons budget drukken.

De opbrengst van komende actie kerkbalans is dan ook van wezenlijk belang voor de instandhouding.

We beseffen dat de oorspronkelijke plannen hierdoor in een stroomversnelling kunnen raken en vandaar ook dat we u graag willen meenemen in dit proces.

Uiteraard zullen we hoe dan ook onze gemeenteleden bij elkaar roepen als er definitieve keuzes gemaakt moeten worden. En ook zal het AK als bestuursorgaan van de PGE hun fiat moeten geven.          

Namens de kerkenraad, de wijkkerkrentmeesters

Toekomst van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus.

Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de toekomst na te denken. De eindrapportage is opgesteld na een proces van twee jaar, waarin we als toekomstgroep en kerkenraad ook met u nauw hebben overlegd tijdens verscheidene wijkavonden en -morgens.

Ook bij deze eindrapportage zijn we erg benieuwd naar uw gedachten daarover. Helaas is het organiseren van een wijkavond niet mogelijk in deze tijd.

We hebben daarom het volgende bedacht: op donderdag 19 november zullen enkele leden van de toekomstgroep en kerkenraad in Ichthus aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en wel van 15-17 en van 19-21 uur. U bent dan van harte welkom!

Wel willen we u vragen om u daarvoor aan te melden. Dat kan bij de scriba Hennie Hendriks of predikant Gerben Kajim. Bij de aanmelding ook graag vermelden welke tijd uw voorkeur heeft.

Wij maken dan een indeling, zodat we coronaproof met elkaar kunnen overleggen.

Hopelijk maakt u er in grote getale gebruik van

Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en in gebed bij de Heer kunnen brengen.

We zijn dankbaar dat we nieuwe bidders mogen verwelkomen, dit staat iedereen uiteraard vrij, stem even af met onderstaande contactpersoon. Dat is elke twee weken om 19:30 uur in zaal 2, de eerstvolgende keer is 5 oktober.

Helaas moeten we ook afscheidnemen van twee hele trouwe deelnemers. Vanaf het begin, 42 jaar geleden!, waren zij betrokken bij de Gebedsgroep. We willen Hans & Fieke Breekveldt bedanken voor hun bediening en betrokkenheid in al die jaren en wensen hen Gods zegen toe voor de komende tijd in Boven-Smilde. „Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.” (Rom. 12: 12).

             Namens de Gebedsgroep, Annelies Alons (telefoon: 618 659)

HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of email: nelleke0501@gmail.com)

Er worden dan voor u boodschappen gedaan of er wordt op een andere manier hulp verleend.

Heeft u behoefte aan contact met iemand van de kerk of de predikant? Op het volgende telefoonnummer is iemand te bereiken: 06 41 872 814

Ook de welzijnsgroep Sedna biedt een luisterend oor. Sedna is de organisatie voor maatschappelijk werk in Emmen, zij doet veel voor de ouderen in de wijk Emmermeer.

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Wil je even met iemand praten?
Ook het Sedna team van ‘Praatje met een maatje’ staat voor je klaar met een telefonische luisterlijn, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-16.00 op telefoonnummer: 0591-680801

Nieuws

Eerste collecte vandaag, 28 februari voor Missionair Werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap...
Bij de collecte:Veertigdagentijd: Kerk in Aktie, Werelddiaconaat
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden Via...
Tulpenactie World Servants!
Zoals u misschien al weet gaan wij, Daphna, Baukeline en Mirte, dit jaar in augustus met World Servants naar Bolivia om daar met de plaatselijke bevolking van Santa Martha een medische post te bouwen. Om dat mogelijk te maken halen wij via acties...
Bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd
Stichting naar School in Haïti is opnieuw de bestemming van de zendingsbusjes in de 40-dagentijd 2021. Het steunen van deze stichting is nog steeds hard nodig, en ook zijn er praktische overwegingen om het project in 2021 weer te kiezen. Zo...
Omzien naar elkaar
Predikanten, enkele diakenen en de ouderlingen hebben afgesproken naar de gemeenteleden te bellen. Als U nog niet gebeld bent, maar wel telefonisch contact wil, dan graag bellen of inspreken. Pastoraat telefoonnummer 06-41872814.Helaas kunnen...
40-dagentijdkalenders
De omstandigheden waarin we leven kunnen ons somber maken en de hoop doen verliezen. Op 17 februari begint de lijdenstijd, 40 dagen naar Pasen. Een 40-dagen kalender kan u helpen om, door de diepte van lijden en moeite heen, voluit toe te...
Nieuw: Terloops, een wekelijkse nieuws-rubriek
NIEUW: TERLOOPS, een wekelijkse nieuws-rubriek in de Schakel over onopvallende dingen die gebeuren, maar die soms best belangrijk of leuk kunnen zijn en de moeite waard zijn om te delen. Maandelijks wordt het kerkblad Op Weg verspreid onder...
Brief aan de gemeenteleden van Ichthus
Beste mensen, Maandagavond 14 december heeft de minister-president Nederland opgeroepen tot een volledige lockdown tot 19 januari 2021.  Niet essentiële zaken zijn gesloten en het vraagt van ons allen aanpassing van ons leven, met zeer...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Toekomst van Ichthus
In de nieuwe Op Weg die komende week op de deurmat zal vallen, vindt u ook de eindrapportage van de Toekomstgroep over de toekomst van Ichthus. Een rapportage, geschreven naar aanleiding van de vraag van de AK aan elke wijkgemeente om over de...
Nieuws van de Gebedsgroep van Ichthus
Sinds een paar weken komt de Gebedsgroep weer samen in Ichthus. Tot die tijd baden we „samen apart”; thuis, ieder voor zich maar wel op hetzelfde tijdstip. Wat fijn dat we weer samen kunnen komen en lief en leed met elkaar kunnen delen en...
HULP AAN OUDEREN EN KWETSBAREN-telefoonlijn
Als u niet in staat bent zelf boodschappen te doen en buren, bekenden of kinderen u niet kunnen helpen, dan kunt u beroep doen op de hulp van Ichthus. U kunt hiervoor contact opnemen met Nelleke van der Kamp (tel. 06 37457281 of...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...