Betreft: wisselende aanvangstijden diensten en koffiedrinken

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Beste gemeenteleden,
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 30  januari is het weer mogelijk om met elkaar koffie te drinken na de dienst.
Zoals vorige week is aangegeven, kunnen wij ook weer fysiek in de dienst zijn, van harte welkom om de dienst weer fysiek bij te wonen.
Weliswaar houden wij ons aan de coronamaatregelen: We blijven afstand houden en mondkapje dragen tijdens het lopen en handen desinfecteren.
Het zal u inmiddels bekend zijn dat we, samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk vanaf 6 februari gezamenlijk gebruik maken van de Ichthuskerk, informatie hierover hebben jullie per brief ontvangen via de post of mail. Dit houdt in dat we wisselende aanvangstijden per week hebben van de diensten. De éne week is de dienst om 09.00 uur en de andere week 10.30 uur.  

De dienst van de gemeente Ichthus begint op 6 februari om 10.30 uur. De dienst op 13 februari begint dan om 09.00 uur, enz. (even weken aanvang 10.30 uur enoneven weken 09.00 uur).

Het zal wennen zijn voor beide gemeenten, we doen ons best om het in goede banen te leiden.
In de dienst van 6 februari zal Jeltje Fransen bevestigd worden als diaken.  
Als de dienst om 10.30 uur begint, is het mogelijk om na de dienst koffie te drinken.
Allen van harte welkom in de diensten en bij de koffie! 
Namens de kerkenraad,  met een hartelijke groet,
Hennie Hendriks, scribaProjectzangers gevraagd voor het Paasoratorium van Dirk Zwart

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De koren Adorate Dominum uit Assen en Vivace uit Meppel voeren dit voorjaar het indrukwekkende Paasoratorium van Dirk Zwart in “De Kandelaar” in Assen op 9 april en in de “Kruiskerk” in Meppel op 16 april.

In 1998 componeerde Dirk Zwart zijn eerste oratorium op teksten van Ria Borkent. Het bleek gelijk een succes en het werd sindsdien op talloze plakken uitgevoerd.

Dit oratorium volgt het verhaal van Jezus van de intocht in Jeruzalem tot aan Pasen. Tussen de muziek door worden de Bijbelteksten gelezen.

De muziek van Dirk Zwart kenmerkt zich door goed in het gehoor liggende melodieën en warme harmonieën. Soms, als te tekst daartoe aanleiding geeft, wordt de muziek heel beeldend en wordt de muzikale taal dissonanter en moderner.

Het koor wordt ondersteund door een fraaie pianopartij die soms aan Bach doet denken, maar soms ook een veel modernere taal spreekt. In diverse delen klinkt ook het orgel. Verder is er een fraaie trompetpartij in mooie lijnen. In diverse delen mogen de aanwezigen ook meezingen.

Onder leiding van de dirigenten Wietse Meinardi en Tineke Wonderman zal het werk ingestudeerd worden in Assen en Meppel. Bij de concerten zal Tineke Wonderman dirigeren. Wietse Meinardi speelt dan orgel. Bij een van de concerten speelt de componist Dirk Zwart zelf piano! Bij het andere concert speelt Antoinet van den Berg op piano.

Heb je zin om mee te zingen in het koor? Geef je dan op als projectzanger bij Adorate Dominum in Assen! En proef daarmee de leuke sfeer op het koor.

De repetities zijn op maandagavond in Assen en er zijn enkele gezamenlijke repetities in Meppel.

Het koor kan vooral  mannenstemmen goed gebruiken, dus tenoren en bassen zijn meer dan welkom.  

Uiteraard kunnen ook vrouwen zich opgeven. De koren streven naar een goede balans, het kan zijn dat een bepaalde partij te vol zit en dat je eerst op de wachtlijst geplaatst wordt totdat andere partijen ook op sterkte zijn.

Op www.adoratedominum.nl is uitgebreidere informatie te vinden. Voor vragen en aanmelding kun mailen of bellen met de dirigent: info@wietsemeinardi.nl tel. 0592-357722.

Betreft: coronamaatregelen.

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 23 januari is het mogelijk om 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst.
U/jij bent dan ook van harte welkom in de dienst.
Het advies is om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen in de kerk en bij het verlaten van de kerkzaal. Tijdens de dienst is het dragen van een mondkapje niet nodig. We blijven de 1,5 afstand hanteren.
Zingen is ook weer mogelijk, weliswaar ingetogen.
Dinsdag 25 januari is er weer een persconferentie, mochten er wijzigingen zijn, we houden u/jou op de hoogte via de schakel en de website.  
Namens de kerkenraad wens ik u goede diensten toe.  
Met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba

Viering beluisteren vanuit de Pauluskerk

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Mocht u niet naar de Pauluskerk gaan, maar toch de viering willen volgen, dan kan dat helaas niet rechtstreeks. Na de viering wordt de viering zo snel mogelijk op YouTube geplaatst zodat het alsnog te beluisteren is.

U gaat naar de site van YouTube ( https://www.youtube.com/) en typt in de zoekbalk: pastoor Stiekema en dan komt u bij de viering terecht.

Herkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen.
Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken. Zie ook het uitgebreide verslag daarvan dat in „Op Weg” van december is geplaatst. We nodigen u van harte uit om daaraan ook deel te nemen.

U kunt zich aanmelden bij Kor Louissen: kor.louissen@ziggo.nl of  bij geertenlenierenkema@gmail.com

De Helpende Hand

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Beste gemeenteleden, allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die we rond dankdag van u mochten ontvangen.

Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege beperkte inkomsten behoefte hebben aan een extra voedselpakket. We delen deze doorgaans eens per twee weken uit aan gezinnen die zich daarvoor hebben aangemeld en gelet op hun inkomsten daarvoor in aanmerking komen. Soms is er ook sprake van een situatie waarbij voor een korte tijd extra hulp noodzakelijk is.
Mocht u voor een voedselpakket in aanmerking willen komen of in uw omgeving iemand kennen die daaraan behoefte heeft, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mevrouw F. Boerhof,

telefoon 0591-611889.                                     

Met vriendelijke groeten, het team van de Helpende Hand

Brief aan de gemeente

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Onderwerp: Vervulling vacature wijkgemeente Emmen-Zuid;  Verkoop en gezamenlijk gebruik Ichthuskerk.

Emmen,           16 november 2021

Geachte leden van de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer,

De kerkenraad van onze wijkgemeente wilde een gemeenteavond beleggen op dinsdagavond 16 november 2021. Op de agenda voor deze avond stond onder andere belangrijke informatie over de gang van zaken rond de vervulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid en over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Emmen (CGK) en het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk door onze wijkgemeente en de CGK.

Gedwongen door de sterk oplopende besmettingscijfers met het Covid-19 virus en de door de overheid daarop genomen maatregelen zien wij ons genoodzaakt om die bijeenkomst af te zeggen. Over de hiervoor genoemde agendapunten wil deze brief u informeren.

 1. Gang van zaken rond de vervulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid.

De moderamina van de wijkgemeente Emmen-Zuid en van onze wijkgemeente hebben met elkaar overlegd over de wijze waarop kan worden voorzien in de ontstane vacature door het vertrek van ds. Fischer. In dat overleg is geconcludeerd dat het vervullen van de vacature belangrijk is voor zowel de wijkgemeente Emmen-Zuid als voor de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer. Omdat ds. Kajim werkzaam is in beide wijkgemeenten heeft de wijze waarop de vacature wordt vervuld direct invloed op zijn werkzaamheden in beide wijkgemeenten.

Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om bij de invulling van het pastoraat te kijken naar het geheel van beide wijkgemeenten. Op die manier kan meer aandacht worden besteed aan jongeren, de zogenaamde midden-generatie en aan de ouderen in beide wijkgemeenten. 

Naar de mening van de moderamina is daarvoor nodig dat er tenminste twee kerkelijk werkers worden gezocht om samen met ds. Kajim en ds. De Valk-Boerma invulling te geven aan de pastorale zorg in beide wijkgemeenten. Dit voornemen is voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, zonder nog naar de financiële consequenties te kijken.

Nadat het College van Kerkrentmeesters de financiële randvoorwaarden heeft vastgesteld en de Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met de voorgestelde vacaturevervulling zal een benoemingscommissie worden samengesteld bestaande uit gemeenteleden van de wijkgemeente Emmen-Zuid en de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer.

Het is de bedoeling om vóór de zomerperiode een en ander te hebben gerealiseerd.

In vervolg op deze samenwerking rondom de predikantsvacature stelt de kerkenraad ook voor verdere gezamenlijke activiteiten op te zetten.  In een gezamenlijk overleg met de moderamina van beide wijkgemeenten willen we daar verder over praten

 • Stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Emmen.

Met vertegenwoordigers van de CGK is overleg gevoerd over de mogelijke verkoop van de Ichthuskerk aan de CGK. Aan de hand van het door het Kantoor voor de Kerkelijke Goederen opgesteld taxatierapport is overeenstemming bereikt over het bedrag waarvoor de Ichthuskerk zou kunnen worden overgedragen aan de CGK. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer van de Ichthuskerk gebruik kan blijven maken voor een periode van vijf jaren. Gedurende die vijf jaren zal er gezamenlijk gebruik worden gemaakt van de Ichthuskerk. Op dit ogenblijk wordt gewerkt aan een handleiding voor de wijze waarop aan dat gezamenlijk gebruik gestalte kan worden gegeven. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder-meer:

 • Tijdstip van aanvang van de kerkdiensten op de zondagochtend;
 • Welke veranderingen wil de CGK doorvoeren aan het kerkgebouw;
 • Welke groepen hebben wanneer welke lokaliteit nodig;
 • Het opzetten van een planningsschema voor het gebruik van de Ichthuskerk;
 • Het gezamenlijk verrichten van kostersdiensten;
 • Het gezamenlijk schoonhouden van het kerkgebouw;
 • De aankoop van koffie, thee e.d. en de verrekening daarvan;
 • Het tuinonderhoud.
 • Het in een proefperiode de samenwerking beoefenen.
 • Alle onderwerpen die verder ter sprake komen.

In het laatste overleg met de CGK hebben wij voorgesteld de diensten wekelijks qua aanvangstijd te wisselen. Ene week om 9.00 uur en de andere week om 10.30 uur. In de proefperiode kunnen we zien of dit lukt of dat de tweede dienst bijvoorbeeld nog iets later moet starten. Voordeel van een wekelijkse wisseling is dat we iedere 2 weken kunnen koffiedrinken.

De proefperiode is bedoeld om te signaleren of alles goed verloopt. In de proefperiode kunnen nog zaken aangepast worden, zoals aanvangstijd van de kerkdiensten. De verkoop van de kerk is eigenlijk een vaststaand feit.

Het is de bedoeling om de verkoop van het kerkgebouw vóór de zomerperiode af te ronden.

De Kerkenraad begrijpt dat de invulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid en de voorgenomen verkoop en het daaropvolgend gezamenlijk gebruik vragen bij u oproept. Daarom vragen wij u om uw vragen aan de kerkenraad kenbaar te maken, mondeling of schriftelijk, net wat u het beste uitkomt. Uw reactie kunt u sturen naar de scriba, Hennie Hendriks, e-mailadres: scriba@ichthus-emmermeer.nl, de voorzitter van de wijkkerkrentmeesters Tjalling Reitsma, e-mailadres: tjallingreitsma@ziggo.nl of aan de voorzitter van de kerkenraad Gea Dost, e-mailadres: gerard.gea@kpnmail.nl

Maar uw reactie is ook welkom bij één van de andere kerkenraadsleden.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de wijze waarop deze belangrijke informatie met u moet worden gedeeld. Zodra de omstandigheden dit mogelijk maken zullen wij een gemeentevergadering beleggen.

Namens de Kerkenraad van de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer,

Gea Dost, voorzitter, Hennie Hendriks, scriba

Dringend gebruikte fietsen gevraagd

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam zijn. Leren fietsen is dan soms ook nog een dingetje, maar vaak leren de bewoners die er al wat langer zijn het de nieuwkomers wel aan. Fietsen zijn ook erg welkom voor de gezinnen die sinds kort tijdelijk gehuisvest zijn in de noodopvang in de voormalige Giraf. Omdat het zowel op het AZC als in de noodopvang gaat om gezinnen, zijn dus ook kinderfietsen zeer welkom. Heeft u nog een bruikbaar  karretje staan….     

Telefoon: 088-7154444.           Email: emmen@coa.nl.             

Adres: Wilhelmsweg 85. 7814 VG Emmen. 

WEBSITE VAN DE PG EMMEN AANGEPAST EN UITGEBREID

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site, maar er is wel veel nieuws te vinden, al was het maar via tal van dagelijkse tweets die op de site te lezen zijn. En natuurlijk zijn er ook de directe ‘verbindingen’ met alle gemeenten van de PG Emmen. Het adres van de site is www.pgemmen.nl.

Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden.

Als u het RSIN nummer invoert van de PG Emmen of van de Diaconie Emmen, vergemakkelijkt dat het zoeken.

U komt dan meteen bij de juiste Protestantse Gemeente en de juiste Diaconie terecht.

RSIN-nummer Protestantse Kerk Emmen: 824 339 551.

Het RSIN-nummer van de Diaconie Emmen is: 824 339 563.

Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws


Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort.

Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een taxatie uitgebracht en hebben we een kostenberekening gemaakt van de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. De hoogte van deze bedragen wijst uit dat het niet verantwoord is om dit als Ichthus alleen te dragen. Dit mede vanwege het snelle teruglopen van ons ledental en pastorale eenheden. En het oplopen van de gemiddelde leeftijd, vooral ook van onze actieve vrijwilligers. Zij zijn de noodzakelijke ‘smeerolie’ om onze kerkelijke activiteiten draaiende te houden.

De CGK heeft aangegeven te willen onderzoeken of zij al deze noodzakelijke kosten over kunnen nemen en daarbij ook nog eens te verduurzamen, als isolerende beglazing, zonnepanelen en een adequate luchtverversing installatie. Als dit lukt dan zou het noodzakelijk worden om, de -op termijn- beoogde waardeoverdracht, naar voren te halen met daarbij voor de Ichthus gemeente minimaal vijf jaren ‘vrij wonen’. Met een daarna vastgelegde optie tot huur.

Dit zou de mogelijkheid geven ons volledig te richten op het behoud van de pastorale bezetting, het houden van de erediensten en de – door-de-weekse- activiteiten. Zonder dat de eigenaar- en beheerlasten op ons budget drukken.

De opbrengst van komende actie kerkbalans is dan ook van wezenlijk belang voor de instandhouding.

We beseffen dat de oorspronkelijke plannen hierdoor in een stroomversnelling kunnen raken en vandaar ook dat we u graag willen meenemen in dit proces.

Uiteraard zullen we hoe dan ook onze gemeenteleden bij elkaar roepen als er definitieve keuzes gemaakt moeten worden. En ook zal het AK als bestuursorgaan van de PGE hun fiat moeten geven.          

Namens de kerkenraad, de wijkkerkrentmeesters

Nieuws

Betreft: wisselende aanvangstijden diensten en koffiedrinken
Beste gemeenteleden, De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 30  januari is het weer mogelijk om met elkaar koffie te drinken na de dienst. Zoals vorige week is aangegeven, kunnen wij ook weer fysiek in de dienst...
Projectzangers gevraagd voor het Paasoratorium van Dirk Zwart
De koren Adorate Dominum uit Assen en Vivace uit Meppel voeren dit voorjaar het indrukwekkende Paasoratorium van Dirk Zwart in “De Kandelaar” in Assen op 9 april en in de “Kruiskerk” in Meppel op 16 april. In 1998 componeerde Dirk Zwart...
Betreft: coronamaatregelen.
De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en vanaf zondag 23 januari is het mogelijk om 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. U/jij bent dan ook van harte welkom in de dienst. Het advies is om een mondkapje te dragen bij...
Viering beluisteren vanuit de Pauluskerk
Mocht u niet naar de Pauluskerk gaan, maar toch de viering willen volgen, dan kan dat helaas niet rechtstreeks. Na de viering wordt de viering zo snel mogelijk op YouTube geplaatst zodat het alsnog te beluisteren is. U gaat naar de site van...
Uitstel gespreksgroep over Bijbelse miniaturen
Helaas kunnen de in januari geplande bijeenkomsten van de gespreksgroep over Bijbelse miniaturengeen doorgang vinden. We hopen dat het in april wel kan en zullen u dan opnieuw uitnodigen....
Herkerken: de toekomst van geloofsgemeenschappen
Inmiddels hebben drie groepjes van gemeenteleden vanuit de diverse wijkgemeenten waaronder de onze drie keer met elkaar gesproken over hoe zij de toekomst van de kerk zien en waarop zij hopen. Het bleken informatieve en inspirerende gesprekken....
De Helpende Hand
Beste gemeenteleden, allereerst hartelijk dank voor al uw giften en gaven voor de Helpende hand die we rond dankdag van u mochten ontvangen. Zoals u weet: de Helpende hand is er voor buurtgenoten uit de wijk Emmermeer die vanwege beperkte...
Brief aan de gemeente
Onderwerp: Vervulling vacature wijkgemeente Emmen-Zuid;  Verkoop en gezamenlijk gebruik Ichthuskerk. Emmen,           16 november 2021 Geachte leden van de wijkgemeente...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
WEBSITE VAN DE PG EMMEN AANGEPAST EN UITGEBREID
De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site,...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...
Plastic doppen voor KNGF
Doppen sparen voor blinde geleide hond KNGF. Dit doen wij al jaren in Ichthus. Op de site van het KNGF kunt u lezen dat er totaal € 32.000,00 (t/m september 2019) is gespaard. Een fantastisch bedrag!  Het had nog meer kunnen zijn,...
Postzegels en ansichtkaarten
In de bussen in de hal van de kerk kunt u uw kaarten en postzegels kwijt. Een groep vrijwilligers zoekt de postzegels en kaarten uit en verkoopt deze op beurzen of via Marktplaats aan verzamelaars. Dit levert al jaren een bedrag van...