Brief aan de gemeente

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Onderwerp: Vervulling vacature wijkgemeente Emmen-Zuid;  Verkoop en gezamenlijk gebruik Ichthuskerk.

Emmen,           16 november 2021

Geachte leden van de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer,

De kerkenraad van onze wijkgemeente wilde een gemeenteavond beleggen op dinsdagavond 16 november 2021. Op de agenda voor deze avond stond onder andere belangrijke informatie over de gang van zaken rond de vervulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid en over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Emmen (CGK) en het gezamenlijk gebruik van de Ichthuskerk door onze wijkgemeente en de CGK.

Gedwongen door de sterk oplopende besmettingscijfers met het Covid-19 virus en de door de overheid daarop genomen maatregelen zien wij ons genoodzaakt om die bijeenkomst af te zeggen. Over de hiervoor genoemde agendapunten wil deze brief u informeren.

 1. Gang van zaken rond de vervulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid.

De moderamina van de wijkgemeente Emmen-Zuid en van onze wijkgemeente hebben met elkaar overlegd over de wijze waarop kan worden voorzien in de ontstane vacature door het vertrek van ds. Fischer. In dat overleg is geconcludeerd dat het vervullen van de vacature belangrijk is voor zowel de wijkgemeente Emmen-Zuid als voor de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer. Omdat ds. Kajim werkzaam is in beide wijkgemeenten heeft de wijze waarop de vacature wordt vervuld direct invloed op zijn werkzaamheden in beide wijkgemeenten.

Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om bij de invulling van het pastoraat te kijken naar het geheel van beide wijkgemeenten. Op die manier kan meer aandacht worden besteed aan jongeren, de zogenaamde midden-generatie en aan de ouderen in beide wijkgemeenten. 

Naar de mening van de moderamina is daarvoor nodig dat er tenminste twee kerkelijk werkers worden gezocht om samen met ds. Kajim en ds. De Valk-Boerma invulling te geven aan de pastorale zorg in beide wijkgemeenten. Dit voornemen is voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, zonder nog naar de financiële consequenties te kijken.

Nadat het College van Kerkrentmeesters de financiële randvoorwaarden heeft vastgesteld en de Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met de voorgestelde vacaturevervulling zal een benoemingscommissie worden samengesteld bestaande uit gemeenteleden van de wijkgemeente Emmen-Zuid en de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer.

Het is de bedoeling om vóór de zomerperiode een en ander te hebben gerealiseerd.

In vervolg op deze samenwerking rondom de predikantsvacature stelt de kerkenraad ook voor verdere gezamenlijke activiteiten op te zetten.  In een gezamenlijk overleg met de moderamina van beide wijkgemeenten willen we daar verder over praten

 • Stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de Ichthuskerk aan de Christelijk Gereformeerde Kerk Emmen.

Met vertegenwoordigers van de CGK is overleg gevoerd over de mogelijke verkoop van de Ichthuskerk aan de CGK. Aan de hand van het door het Kantoor voor de Kerkelijke Goederen opgesteld taxatierapport is overeenstemming bereikt over het bedrag waarvoor de Ichthuskerk zou kunnen worden overgedragen aan de CGK. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer van de Ichthuskerk gebruik kan blijven maken voor een periode van vijf jaren. Gedurende die vijf jaren zal er gezamenlijk gebruik worden gemaakt van de Ichthuskerk. Op dit ogenblijk wordt gewerkt aan een handleiding voor de wijze waarop aan dat gezamenlijk gebruik gestalte kan worden gegeven. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder-meer:

 • Tijdstip van aanvang van de kerkdiensten op de zondagochtend;
 • Welke veranderingen wil de CGK doorvoeren aan het kerkgebouw;
 • Welke groepen hebben wanneer welke lokaliteit nodig;
 • Het opzetten van een planningsschema voor het gebruik van de Ichthuskerk;
 • Het gezamenlijk verrichten van kostersdiensten;
 • Het gezamenlijk schoonhouden van het kerkgebouw;
 • De aankoop van koffie, thee e.d. en de verrekening daarvan;
 • Het tuinonderhoud.
 • Het in een proefperiode de samenwerking beoefenen.
 • Alle onderwerpen die verder ter sprake komen.

In het laatste overleg met de CGK hebben wij voorgesteld de diensten wekelijks qua aanvangstijd te wisselen. Ene week om 9.00 uur en de andere week om 10.30 uur. In de proefperiode kunnen we zien of dit lukt of dat de tweede dienst bijvoorbeeld nog iets later moet starten. Voordeel van een wekelijkse wisseling is dat we iedere 2 weken kunnen koffiedrinken.

De proefperiode is bedoeld om te signaleren of alles goed verloopt. In de proefperiode kunnen nog zaken aangepast worden, zoals aanvangstijd van de kerkdiensten. De verkoop van de kerk is eigenlijk een vaststaand feit.

Het is de bedoeling om de verkoop van het kerkgebouw vóór de zomerperiode af te ronden.

De Kerkenraad begrijpt dat de invulling van de predikantsvacature in de wijkgemeente Emmen-Zuid en de voorgenomen verkoop en het daaropvolgend gezamenlijk gebruik vragen bij u oproept. Daarom vragen wij u om uw vragen aan de kerkenraad kenbaar te maken, mondeling of schriftelijk, net wat u het beste uitkomt. Uw reactie kunt u sturen naar de scriba, Hennie Hendriks, e-mailadres: scriba@ichthus-emmermeer.nl, de voorzitter van de wijkkerkrentmeesters Tjalling Reitsma, e-mailadres: tjallingreitsma@ziggo.nl of aan de voorzitter van de kerkenraad Gea Dost, e-mailadres: gerard.gea@kpnmail.nl

Maar uw reactie is ook welkom bij één van de andere kerkenraadsleden.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de wijze waarop deze belangrijke informatie met u moet worden gedeeld. Zodra de omstandigheden dit mogelijk maken zullen wij een gemeentevergadering beleggen.

Namens de Kerkenraad van de wijkgemeente Ichthus-Emmermeer,

Gea Dost, voorzitter, Hennie Hendriks, scriba

Nieuws

Corona maatregelen
Sinds 13 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Veel van de basisafspraken volgen wij nog steeds in Ichthus, maar het lijkt ons goed deze nog eens te noemen: Handen desinfecteren bij binnenkomstDragen van een mond-neus masker bij...
Brief aan de gemeente
Onderwerp: Vervulling vacature wijkgemeente Emmen-Zuid;  Verkoop en gezamenlijk gebruik Ichthuskerk. Emmen,           16 november 2021 Geachte leden van de wijkgemeente...
Diensten in coronatijd
Nu de coronamaatregelen weer aangescherpt worden en het advies is om een mondkapje te dragen, verzoeken wij u/jou bij binnenkomst en het verlaten van de kerk weer een mondkapje te dragen. Ook willen wij u erop attenderen om bij binnenkomst uw...
Dringend gebruikte fietsen gevraagd
Voor het grote aantal nieuw ingekomen bewoners van het AZC in Emmen zijn we naarstig op zoek naar gebruikte fietsen. Het is een heel eind lopen van het asielzoekers centrum naar ziekenhuis, winkels of school en een fiets zou dus erg behulpzaam...
Adventskalender voor het hele gezin
De adventsperiode komt er weer aan. Een prachtige periode om als (groot)ouders samen met je (klein)kinderen toe te leven naar kerst: de komst van Jezus op aarde! We bieden 3000 gezinnen in Nederland een prachtige adventskalender aan! U kunt de...
Verder leven met rouw, Gespreksgroep over verlies en rouw
Een gespreksgroep voor mensen die in de afgelopen jaren een naaste verloren aan de dood. In deze gesprekken willen we elkaar tot steun zijn, door te luisteren, te vertellen en ervaringen te delen. Na de eerste moeilijke tijd wordt het vaak stil om...
Gebedsgroep Ichthus
De gebedsgroep van Ichthus gaat op een andere wijze verder. Omdat een aantal leden van de groep zijn verhuisd en een aantal leden al op leeftijd zijn , heeft de groep besloten niet elke veertien dagen meer in Ichthus samen te komen. Ieder...
WEBSITE VAN DE PG EMMEN AANGEPAST EN UITGEBREID
De website van de Protestantse Gemeente Emmen is aangepast en uitgebreid met een uitgebreide agenda met daarin allerlei zaken die in de zes kerken en gemeenten plaatsvinden. En dat inclusief de kerkdiensten. De website is geen echte nieuws site,...
DE WERKGROEP TAIZE EMMEN HEEFT VIJF VIERINGEN GEPLAND VOOR HET SEIZOEN 2021 2022
De afgelopen anderhalf jaar was het vanwege corona moeilijk om vieringen, in de stijl van de kloostergemeenschap van Taize, te organiseren. Maar het kan nu weer en de Werkgroep Taize Emmen, die ook de jaarlijkse reis naar Taize organiseert, heeft 5...
DE ONGELOOFELIJKE PODCAST MET ANDRIES KNEVEL (EO) EN WILFRED KEMP (KRO NCRV).
De Ongeloofelijke Podcast is een Podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Op de site van de PG Emmen steeds de laatst gemaakte uitzending. De Nederlandse televisie bestaat 70 jaar, en dat betekent dat...
Versoepeling coronamaatregelen in de diensten
Vanaf zaterdag 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. In de kerkenraad hebben we hierover gesproken en hebben vastgesteld een aantal versoepelingen te handhaven met ingang van  zondag 26 september. De kerkzaal blijft nog wel de...
Ontmoetingen door de week: woensdagmorgen van 10 tot 11 uur
Ook in de maanden september en (bij voldoende belangstelling) in oktober staat van 10-11 uur de koffie/thee klaar in de hal van ons kerkgebouw. Iedereen is welkom, het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden....
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit
De nieuwste ongeloofelijke podcast over spiritualiteit staat nu op pgemmen.nl. Wat heb je aan spiritualiteit in deze seculiere tijd? Deze keer gaat het gesprek op de Ongeloofelijke Podcast over iets waar we het nog veel te weinig over...
Giften voor de kerk = aftrekpost inkomstenbelasting
Uw kerkelijke bijdragen/giften kunt u mogelijk gebruiken als aftrekpost bij uw aangifte Inkomstenbelasting. In het computerprogramma van de belastingdienst moeten alle posten apart ingevoerd worden. Als u het RSIN nummer invoert van de PG...
Samenwerking Ichthus (PGE) met de Bethelkerk (CGK)
Op verzoek van de CGK zijn de gesprekken voor het samen gebruiken van Ichthus hervat. Vanwege de coronabeperkingen was dat eerder allemaal opgeschort. Intussen heeft het Kerkelijk Waardebeheer van het kantoor der Kerkelijke Goederen een...